Regulamin

Definicje

Dystrybutor

Food Festival Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756055, posiadającą numer NIP 9512474384 oraz numer REGON 381929858, kapitał zakładowy 150.000,00 PLNDane kontaktowe: adres e-mail: thekitchen@stacjafoodhall.pl , e.malko@stacjafoodhall.pl, tel: +48 516 183 673.

Witryna

Strona internetowa www.stacjafoodhall.pl prowadzona przez Dystrybutora. Link do strony sklepu https://www.the-kitchen.pl.

Sklep Internetowy

Sklep internetowy Delikatesy The Kitchen zbudiwany jest w oparciu o CMS Wordpress.

Sklep Internetowy

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca towary od Dystrybutora w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin

Niniejszy regulamin.

ZAKUPY

Działalność

Dystrybutor prowadzi sprzedaż produktów spożywczych za pośrednictwem sklepu internetowego Delikatesy The Kitchen.

Obszar działania

Usługi oferowane przez Dystrybutora dostępne są na terenie całego kraju.Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia miejsca dostawy.

Informacje o towarach

Zamieszczone w ofercie sprzedażowej Dystrybutora informacje o towarach  oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. Pochodzą od producentów produktów. Dystrybutor dba o to, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem towarów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez Dystrybutora o danym towarze, jak również przez producenta na opakowaniu towaru, w wypadku towarów, których zdjęcie/etykieta/wzór opakowania  są  dostępne w Aplikacji mobilnej i na stronie sklepu  Delikatesy The Kitchen.

Ceny towarów

Ceny towarów i koszty dostawy widoczne w ofercie sprzedażowej dostępnej na stronie sklepu Delikatesy The Kitchen  oraz na profilu Stacji Food Hall, The Kitchen w portalu społecznościowym Facebook są cenami brutto ( z VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

Upusty, promocje i vouchery

Dystrybutor przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, Dystrybutor może dołączać próbki produktów.

Konto Klienta

Poniższe warunki regulują korzystanie z Konta Klienta na stronie sklepu  Delikatesy The Kitchen. Prowadzenie konta jest nieodpłatną usługą świadczoną przez Dystrybutora, która umożliwia poprzez zalogowanie (podanie poprawnego loginu i hasła) dostęp do usług świadczonych przez Dystrybutora za pośrednictwem sklepu internetowego.

Dany Klient może założyć wyłącznie jedno Konto Klienta. Z Konta Klienta można korzystać za pomocą strony sklepu Delikatesy The Kitchen. Warunkiem założenia Konta Klienta jest przeprowadzenie przez Klienta w całości procedury jego rejestracji. Rejestracja Konta Klienta możliwa jest wyłącznie przez zarejestrowanie posiadanego adresu e-mail oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany w procesie rejestracji przez Klienta adres e-mail, że podany podczas rejestracji adres e-mail należy do Klienta, lub poprzez zalogowanie za pośrednictwem sklepu j. Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że informacje podane przez niego Dystrybutorowi podczas rejestracji są zgodne z prawdą.

ZAMÓWIENIE

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Dystrybutora przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu internetowego w zakładce: Sklep Delikatesy The Kitchen poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności.

Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu, dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Dystrybutora lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Dystrybutora. Informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się na stronie internetowej sklepu  Delikatesy The Kitchen

Ograniczenie ilościowe

Dystrybutor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia

Zamówienie klienta

Składanie i akceptacja zamówienia. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie Delikatesy The Kitchen produkty oferowane do sprzedaży. Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00 do 20.00.

Przyjęcie i opłata zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone poprzez komunikat wyświetlany na stronie sklepu. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia. Następnie Klient przekierowany zostanie do zewnętrznego systemu płatności online: Przelewy24.pl, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 . Po opłaceniu zamówienia, jest ono kierowane do realizacji.

Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny  Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.

Faktura

Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Dystrybutor może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Dystrybutora nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Klient upoważnia Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej Dystrybutor  będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

Dostawa

Postanowienia ogólne dotyczące dostawy

W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 • przez dostawców Dystrybutora zgodnie w terminach wskazanych poniżej, w punkcie „Dostawa realizowana przez dostawcę Dystrybutora”.
 • przez firmę kurierską działającą na zlecenie Dystrybutora – najpóźniej piątego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Dystrybutora

W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności, ustalony zostanie z Klientem inny dogodny termin dostawy.

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz akceptuje termin i przedział czasowy dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i ustalonym terminie i przedziale czasowym.

Zamówienie może zostać wydane Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. 

Obowiązkiem Dostawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z inną wadą, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Dystrybutorem  po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których dostawa zamówień nie będzie możliwa.

Na stronie  Delikatesy The Kitchen nie będzie można zarezerwować terminu dostawy na dni, o których mowa powyżej. 

Odmowa realizacji zamówienia

Dystrybutor zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo).
 • Dystrybutor zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 • Dystrybutor zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

Dostawa realizowana przez dostawcę Dystrybutora

Dostawy realizowane przez dostawców Dystrybutora odbywają się w dni robocze 

Dystrybutor zastrzega sobie 5 dni roboczych na dostarczenie zamówienia, pod wskazany przez klienta adres.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy
we wskazanym przedziale godzinowym, Dystrybutor podejmuje próbę kontaktu
z Klientem.

W przypadku nieobecności klienta w ustalonych godzinach dostawy możliwa będzie kolejna próba dostarczenia produktów przy najbliższej dostawie w obszarze adresu dostarczenia przesyłki lub za dodatkową opłatą w indywidualnie ustalonym terminie

Dostawa realizowana przez firmę kurierską

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej działającej na zlecenie Dystrybutora pozostawi awizo. Kurier podejmie dodatkowe jedną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Dystrybutora. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Dystrybutor ponowi wysyłkę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

REKLAMACJE

Zgłoszona reklamacja dotycząca zamówień złożonych na stronie sklepu Delikatesy The Kitchen zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Dystrybutora, drogą mailową na adres thekitchen@stacjafoodhall.pl Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email Klienta podany podczas składania zamówienia na stronie sklepu w zakładce Delikatesy The Kitchen bądź adres wskazany w reklamacji przez Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Dystrybutor zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

Dystrybutor nie ponosi  odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

Dystrybutor informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji mobilnej należy zgłaszać na zasadach określonych w Regulaminie funkcjonowania aplikacji Stacja Food Hall oraz programu lojalnościowego „bilet powrotny”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Dystrybutora dostępnych w ramach sklepu internetowego Delikatesy The Kitchen ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. W przypadku podanie przez Klienta nieprawdziwych danych, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi.

Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Dystrybutor dokona  pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia przesłanek zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty, o których mowa powyżej.

Zmiana regulaminu

Dystrybutor zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na profilu fb Stacji Food Hall/ The Kitchen /  oraz na stronie sklepu internetowego Delikatesy The Kitchen W tym samym dniu do Klienta zostanie wysłane za pośrednictwem sklepu internetowego powiadomienie o zmianie Regulaminu. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. W wypadku zmiany niniejszego regulaminu w trakcie realizacji usług, Klientowi będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy poprzez przesłanie Dystrybutorowi oświadczenia za pośrednictwem Aplikacji do momentu dostawy zamówienia.

Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu zamówienia oraz Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie szczegółów  zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Regulaminu następuje przez profil fb Sytacja Food Hall/The Kitchen/ aplikacja mobilna Stacja Food Hall – zakładka Delikatesy The Kitchen Online

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Dystrybutor. Kontakt z Dystrybutorem w przedmiocie przetwarzania danych osobowych: 

Food Festival Sp. z o. o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

E-mail: (…).

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub zakupach bez rejestracji przetwarzane będą w celach:

 • W celu umożliwienia założenia i prowadzenia konta Klienta – podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu. Podanie danych osobowych Klienta w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do założenia konta.
 • wykonywania zawartej z Klientem umowy za pośrednictwem Aplikacji – podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa zawarta Dystrybutorem poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. W tym zakresie Dystrybutor wymaga podania największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów. Podanie danych przy składaniu zamówienia nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,
 • przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, 
 • W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Dystrybutora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Dystrybutora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Aplikacji,
 • Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, Dystrybutor będzie wysyłać na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu (zgoda odrębna) informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Aplikacji, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest  zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdym czasie, np. przesyłając informacje o cofnięciu zgody na podany powyżej adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia,
 • W celach marketingowych – na podany przez Klienta adres do doręczeń Dystrybutor może od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie dostępnej za pośrednictwem Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych Klienta w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Dystrybutora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym celu, Dystrybutor przestanie to robić. Sprzeciw możesz wyrazić kontaktując się z Dystrybutorem przesyłając informacje o sprzeciwie na podany wyżej adres e-mail,
 • W celu potwierdzenia wykonania obowiązków Dystrybutora związanych z wykonaniem zawartej z Klientem umowy i przetwarzaniem danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Dystrybutora polegający ochronie praw, dochodzeniu roszczeń, obrony przed roszczeniami,
 • Zbierania opinii dotyczących oceny Klientów korzystania z Aplikacji – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym wypadku będzie prawnie uzasadniony interes Dystrybutora polegający na wykorzystaniu opinii Klientów do ulepszania Aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem.  

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak obowiązkowe w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa w żadnym zakresie na zawarcie i wykonanie zawartych umów. 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak obowiązkowe w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa w żadnym zakresie na zawarcie i wykonanie zawartych umów. 

Odbiorcami danych osobowych Klientów są:

 1. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, dane niezbędne do realizacji zamówień będą udostępniane:
 • (…),
 • (…).
 1. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu płatności za zakupione towary, dane Klienta będą udostępniane:
 • (…),
 • (…),

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być również podmioty, które będą  współpracowały z Dystrybutorem, świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym, niezbędne do prowadzenia przez Dystrybutora działalności w zakresie koniecznym do utrzymania i rozwijania Aplikacji oraz realizacji zamówień Klientów.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub wpływającej na niego w podobny sposób.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • 3 lat od daty ostatniej aktywności Klienta w Aplikacji oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

W razie uznania, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.